Wateraudit voor industriële sites

Wenst u de waterstromen op uw industriële site te optimaliseren? Wordt u via de milieuvergunning gevraagd om bepaalde alternatieve scenario’s van waterbeheer op de site te onderzoeken? Wenst u een statuut als nullozer aan te vragen?

De waterbalans opmaken

HydroScan kan een objectieve analyse uitvoeren van de watercyclus binnen uw site en samen met u bekijken welke mogelijke technische en financieel geoptimaliseerde verbeteringen mogelijk zijn.

Bedrijven worden vaak geconfronteerd met een hoge waterfactuur voor enerzijds drinkwaterverbruik en anderzijds lozing van afvalwater. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om deze kosten te optimaliseren door een alternatief waterbeheer op de site te hanteren. Soms wordt de vraag naar een dergelijke analyse ook gedreven uit een verplichting uit de milieuvergunning. Dit kan door de uitvoering van een wateraudit van de site.

Vanaf het begin van het traject bekijken we daarbij samen met U alle mogelijke vormen van subsidie regeling en dit zowel op het vlak van de studie- als de uitvoeringskosten. Hierbij staan kosten efficiëntie en een snelle return on investment binnen een duurzaam integraal waterbeheer kader centraal.

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

  • Eerst een doorlichting maken van het huidige waterbeheer binnen de site;
  • Hierbij de verschillende waterstromen en waterverbruikers met hun respectievelijke kwaliteit en kwaliteitseisen in kaart brengen (evt. door de uitvoering van bijkomende metingen);
  • Zodoende een waterbalans van de site opmaken;
  • Op basis hiervan dan grootverbruikers detecteren knelpunten in de waterketen identificeren;
  • Ook de opmaak van een technisch dossier als onderbouwing van het nullozerstatuut kadert hierin;
  • Na de wateraudit, het uitwerken van optimalisatiescenario’s (bv. gebruik van regenwater of alternatieve waterbronnen, hergebruik van water, reductie van waterverbruik, …);
  • Naast een aftoetsing van de technische en operationele haalbaarheid voor de klant, steeds een kosten-baten analyse uitvoeren voor de alternatieve scenario’s met expliciet nazicht van de subsidieregelgeving, terugverdientijden en return on investment;
  • Mogelijke verder uitwerking van een gekozen scenario en implementatie binnen de bedrijfsprocessen.

 

Your personal contact

Foto Pieter Vlasschaert
Pieter Vlasschaert
Projectleider
+32 16 24 05 08
pieter.vlasschaert@hydroscan.be