Grondwaterstudies en geohydrologische modellering

Onze grondwaterreserves staan steeds meer onder druk! Niet alleen worden ze minder aangevuld door de steeds toenemende verharding van de oppervlakte, maar er worden nog steeds grote hoeveelheden grondwater opgepompt als goedkope waterbron. Daarenboven treedt in bepaalde situaties door het uitoefenen van een specifiek peilbeheer in de waterlopen een verdroging van de bovenste grondwaterlagen op. Dit leidt enerzijds tot een uitputting van de waardevolle grondwatervoorraden en anderzijds tot een – vaak negatieve – invloed op watergebonden vegetatie. Bijkomend kunnen bij tijdelijke grondwaterverlagingen, zoals bemalingen, negatieve effecten optreden op omliggende gebouwen en vegetatie.

Grondwater, geohydrologie, HydroScan

Met behulp van onze grondwatermodellen en op basis van geohydrologische analyses kwantificeren wij al deze aspecten. Haalbare en duurzame oplossingen worden voorgesteld op basis van mogelijke keuzes: uw keuzes ...

De HydroScan aanpak:

Onze aanpak in stappen:

  • Verzamelen van de nodige gegevens bij aanvang van de studie. Bedoeling is een degelijke analyse van de bestaande situatie;
  • Vervolgens het opmaken van een basismodel dat een modelmatige weergave is van de referentiesituatie. De graad van detail van dit model wordt hierbij steeds afgestemd op het objectief ervan;
  • Daarna, het doorrekenen van het grondwatermodel van de referentiesituatie voor een aantal relevante scenario’s;
  • En indien peilmetingen beschikbaar zijn, het uitvoeren van een kalibratie van het grondwatermodel aan de gekende meetgegevens;
  • Op basis van dit basismodel, het doorrekenen van een aantal mogelijke uitvoeringsscenario’s om het effect hiervan op de grondwaterstanden in te schatten.
  • Indien gewenst kunnen hierbij ook de effecten op de grondwaterkwaliteit worden bekeken.

Dezelfde aanpak kan gevolgd worden bij projecten van een verschillende schaalgrootte (bijvoorbeeld zowel grondwaterstudies in het kader van ecohydrologische studies als bij bemalingsstudies).

In sommige situaties is uiteraard geen grootschalige grondwatermodellering nodig, maar kan een vereenvoudigde berekening van bv. de afpompingskegel bestaan om een eerste inschatting te krijgen van de mogelijke effecten.

Your personal contact

Foto Pieter Vlasschaert
Pieter Vlasschaert
Projectleider
+32 16 24 05 08
pieter.vlasschaert@hydroscan.be